U nových traktorů je doprava po ČR ZDARMA. U ostatních individuálně, dle nabídky. Rozvážíme po celém ČESKU a SLOVENSKU.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www. nejlevnejsitraktory.cz a www.jansen-stroje.cz 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup u společností

Traktory Kolín s.r.o., Vavřinecká 1573, 28002 Kolín IČO: 05906661 DIČ: CZ05906661

ONMIGA s.r.o., Masarykova 862, Kolín V IČO: 07857471 DIČ: CZ07857471

1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Vymezení pojmů

2.1 Kupujícím může být buď podnikatel, nebo spotřebitel.

2.2 Kupujícím – podnikatelem je právnická nebo fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku.

2.3 Kupujícím – spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti, mimo rámec samostatného výkonu svého povolání nebo koupě za účelem dalšího pronájmu k podnikatelské činnosti.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodu, provozovaném na stránkách www.nejlevnejsitraktory.cz či www.jansen-stroje.cz

3.2 Odeslaná objednávka vyplněná kupujícím se považuje za návrh kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito podmínkami. Odesláním vyplněné objednávky kupující současně potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3.4 Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky, a to i v případě, že potvrzení objednávky obsahuje změny, pokud celková cena dodávky není vyšší, než cena uvedená v objednávce. Za potvrzení objednávky se dále považuje:

- zálohová faktura, popř. jiný doklad obsahující údaje pro platbu předem
- poskytnutí objednaného zboží (jeho předání kupujícímu, popř. k přepravě prvnímu přepravci na adresu kupujícího).

3.5 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je po delší dobu nedostupné
- výrobce/dodavatel změnil specifikaci

3.6 Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

3.7 Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.8 Kupující – spotřebitel může od uzavřené smlouvy odstoupit způsobem a za podmínek uvedených v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které je k těmto podmínkám připojeno v příloze jako jejich nedílná součást.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena dodávaného zboží se řídí cenami zveřejněnými na stránkách internetového obchodu platným k datu doručení objednávky prodávajícímu. Cena je uvedena v Kč s daní z přidané hodnoty. Celková cena dodávky sjednané v kupní smlouvě je tvořena součtem cen jednotlivých položek zboží, není-li uvedeno jinak.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v ceníku prodávajícího.

4.3 Kupující může cenu dodávky uhradit: V případě, že kupující zvolí platbu bezhotovostním převodem, je před dodáním zboží povinen zaplatit zálohovou fakturu či jinou výzvu k platbě, kterou mu prodávající zašle neprodleně po přijetí jeho objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

a) v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy
b) v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku
c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
d) smluvnímu dopravci při předání zboží

5. Dodací podmínky

5.1 Zboží lze zaslat na jakoukoliv existující adresu v EHP. Pokud si kupující neodebere zboží osobně, zasílá ho prodávající na adresu místa určení uvedenou v objednávce, popř., není-li tato adresa v objednávce uvedena, do sídla (místa podnikání, bydliště) kupujícího, nedohodne-li se s ním jinak.

5.2 Zboží bude odesláno nejpozději do sedmi pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, většinou však dříve. Při platbě bezhotovostním převodem do sedmi pracovních dnů od připsání celkové ceny dodávky na účet prodávajícího.

5.3 Dodávka zboží je při osobním odběru splněna předáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího, v ostatních případech předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci.

5.4 Při platbě bezhotovostním převodem je k osobnímu odběru v sídle prodávajícího oprávněn pouze kupující nebo osoba jím písemně pověřená. Přebírající je při převzetí zboží povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, a pokud se nejedná o kupujícího, také písemným pověřením, jinak je prodávající oprávněn odmítnout vydání dodávky.

5.5 Cena přepravného se řídí ceníkem dopravného prodávajícího, zveřejněným na jeho webových stránkách a stanoví se v této výši: Přesnou výši poštovného si zákazník může ověřit v položce "poštovné a balné" v posledním kroku před odesláním objednávky, stejně tak jako informaci o atypickém (individuálním) poštovném.

U rozměrnějších výrobků je vždy nutné počítat s individuálním přepravným a balným, jehož cena se řídí podle tarifů pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží a bude s kupujícím konzultována individuálně. O odsouhlasení přesné ceny poštovného bude kupující požádán ještě před odesláním zboží, objednávka je do té doby považována za nezávaznou.

Doručení Českou poštou - Dobírkou - od 119 Kč s DPH
Doručení Českou poštou - Platba na účet předem - od 99 Kč s DPH
Osobní odběr Kolín - Hotově – ZDARMA
Osobní odběr Kolín - Platba na účet předem – ZDARMA

Doprava ZDARMA je podmíněna převzetím zboží a jeho ponecháním. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, budou náklady hrazené kupujícím poníženy o náklady spojené s administrativou, vyskladněním a dopravou zboží kupujícímu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody uvedením do původního stavu.

ZAHRADNÍ TRAKTORY DOVÁŽÍME DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU FIRMY.

5.6 Přepravné a balné se účtuje při objednávce zboží, není-li uvedeno jinak.

5.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.

5.8 Po doručení zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda její obal nevykazuje známky výrazného poškození. Pokud kupující zjistí při přebírání zásilky od dopravce známky výrazného poškození, je povinen, nestanoví-li dopravce jinak

- je-li dopravcem individuální přepravce, sepsat s předávajícím řidičem zápis do předávacího protokolu a poté do tří dnů informovat prodávajícího o poškození zboží při přepravě,
- je-li dopravcem Česká pošta, uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě přímo na nejbližší poště, k reklamaci musí předložit jak porušený obal, tak poškozené zboží.

5.9 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem nebo na jinou adresu, než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.10 Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít dodávku, se současně sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny dodávky včetně DPH, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu. Zaplacení pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti k náhradě škody, která kupujícímu marným zasláním zboží vznikne.

6. Záruka, reklamace a odpovědnost za vady

6.1 Prodávající odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující věc převzal,

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.3 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

a) v trvání 12 měsíců při dodávkách podnikatelům

b) v trvání 24 měsíců při dodávkách spotřebitelům

- běžným opotřebením
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním výrobku
- a další body viz. Příloha k Všeobecným obchodním podmínkách

6.5 Případné vady je kupující povinen reklamovat na adrese Traktory Kolín s.r.o., Vavřinecká 1573, Kolín, PSČ 280 02 bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

6.6. V případě zjištění jakékoliv závady, je nutné stroj neprodleně dopravit k nám do servisu (K Vinici 325, Kolín) a stroj se nesmí nadále používat, aby nedošlo k dalšímu poškození. V opačném případě nemusí být reklamace uznána.

6.7. V případě kladně vyřízené reklamace má spotřebitel - fyzická osoba, která nepoužívá daný předmět k podnikání, právo zažádat si písemně o proplacení přiměřeně nutných nákladů na dopravu (jízdné, pohonné hmoty či "poštovné"). Pokud je zboží možné k reklamaci pouze odeslat a osobní návštěva není nutná, budou Vám uhrazeny pouze úměrné náklady na poštovné - nikoliv pohonné hmoty či jízdenka. Při přepravě traktorů či bagrů je možné si zažádat o úhradu cestovních nákladů vozidlem podle zákona o cestovních náhradách (283/2002 Z.z.) - tedy pouze o proplacení pohonných hmot z fakturační adresy do sídla naší společnosti. 

6.8. Zákazník musí stroj používat vždy v souladu s návodem a pokyny k použití, který je povinen si před použitím přečíst.

V opačném případě, tedy spotřebitele - podnikatelského subjektu, si vyhrazujeme právo tyto náklady neproplácet. 

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8. Ostatní ujednání

8.1 Náklady na použití komunikačních prostředků při nákupech v internetovém obchodě hradí prodávající.

8.2 Prodávající archivuje uzavřené kupní smlouvy po dobu šesti let od jejich uzavření. Archivované smlouvy kdykoliv zpřístupní na jeho žádost kupujícímu. V žádosti je kupující povinen uvést své identifikační údaje podle čl. 3, bod 3.3, písm. a) a c) těchto podmínek a datum uzavření smlouvy.

8.3 V případech, které tyto podmínky neřeší, se vztahy prodávajícího a kupujících řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

8.4 Prodávající a kupující se mohou dohodnout odchylně od těchto podmínek. Tato odchylná ujednání mají před těmito podmínkami přednost.

8.5 Nedílnou součástí těchto podmínek je Poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle čl. 3, bod 3.8 této smlouvy.

8.6 Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1. ledna 2018.

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Příloha k Všeobecným obchodním podmínkám e-shopu společnosti Traktory s.r.o.

Poučení o právu kupujícího-spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Kupující e-shopu-spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy ( nevztahuje se na použité zahradní traktory)
1.2 Kupující e-shopu-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů
      ode dne následujícího po dni, kdy sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží. ( nevztahuje se na použité zahradní traktory)
1.3.Kupující e-shopu může odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14ti dnů a zboží vrátit prodávajícímu v případě, že je zboží nepoužité a nepoškozené přepravou, vyjma případů kdy si zákazník objednal prodejce do domu za účelem uzavření kupní smlouvy.
1.4.V ostatních případech vrácení zboží, se považuje zboží za půjčené a hodnota pronájmu zboží je 1000kč+dph za každý započatý den.
1.5. V případě nespokojenosti (traktor je příliš velký, málo červený apod.) je možné do 5ti dnů od data prodeje traktor vyměnit za jiný, tato služba je zpoplatněna částkou 1000kč+dph. Výměnu je možné využít jen v případě, že traktor je funkční a nepoškozený, v žádném případě nenahrazuje reklamaci.  
1.6 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího (Traktory Kolín s.r.o., Vavřinecká 1573, Kolín, PSČ 280 02) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
1.7 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud je odstoupení odesláno před jejím uplynutím.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu dojde oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

Kupujícímu budou v případě navrácení zboží vyúčtovány veškeré náklady spjaté s administrativou, vyskladněním a dopravou - a to i v případě, že byla u uvedeného produktu uvedena doprava ZDARMA. Doprava ZDARMA je pouze v případě, že si zákazník stroj převezme a nedojde k jeho navrácení. 

Náklady spjaté se zbožím do 300 kg jsou 5 000 Kč / se zbožím nad 300 kg jsou 10 000 Kč. 

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží a poté co prodávající zboží zkontroluje.

2.2 a) Převzetí zboží -Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese uvedené výše v čl. 1, bod 1.3 tohoto poučení. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží-Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Reklamační podmínky Traktory Kolín s.r.o. - pro NOVÉ I POUŽITÉ TRAKTORY

  1. Záruka na zboží prodávané firmou Traktory Kolín s.r.o. dále jen „prodávající“ je po dobu záruční lhůty poskytovaná podle následujících podmínek. Prodávající je oprávněn zapojit při plnění záručních nároků třetí stranu. Záruční list je dokladem práv a povinností kupujícího (dále jen zákazník) ve smyslu zák. 89/2012Sb
  2. Nákupní doklad, kupní smlouva, zprostředkovatelská smlouva či faktura o prodeji může nahradit záruční list.
  3. Při každém nároku v rámci záruky (při každé reklamaci) je nutné předložit řádně a úplně vyplněný a potvrzený záruční list, nebo obdobný doklad a daňový doklad o nákupu výrobku. Za řádně vyplněný záruční list se považuje záruční list vyplněn prodejcem a podepsaný zákazníkem a prodávajícím v okamžiku prodeje dotyčného výrobku.
  4. Standardní záruka na výrobní vady se vztahuje na výrobní vady a vady právní.
  5. Na škody, které vznikly přirozeným opotřebením výrobku, jeho přetížením, nebo jakýmkoli jiným nesprávným zacházením (zejména v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze), se záruka nevztahuje, zároveň také na spotřební materiál a snadno opotřebitelné díly (řemeny, ložiska, kladky, spojka, uložení hřídelí, simerinky, gufera, těsnění, akumulátor, pneumatiky).
  6. Záruka se nevztahuje na výrobky, které budou reklamované v rozebraném stavu, nekompletní, nebo po zásahu neautorizovaným servisem nebo jinou osobou. Zákazník je povinen přinést k reklamaci výrobek v kompletním stavu, včetně všech pracovních částí (např. lišta, řetěz, vrták, žací nástroj a podobně).
  • použití neoriginálních dílů nebo příslušenství nedoporučených výrobcem
  • použití nesprávných paliv a mazacích hmot
  • svévolného zásahu zákazníka do výrobku (např. nastavování otáček, rozebrání mimo běžné údržby)
  • užívání opotřebovaných dílů spotřebního charakteru
  • neohlášení počáteční poruchy
  • mechanického poškození nepřiměřeného určenému použití přístroje (náraz na cizí předmět apod.)
  • přepravy
  1. V případě oprávněnosti reklamace je prodávající povinen zajistit opravu nebo výměnu vadných součástek v zákonné lhůtě. Tato doba nezbytná na opravu výrobku, během níž bude výrobek v opravě, nezakládá právní nárok zákazníka na náhradu tím vzniklé škody nebo ušlého zisku.
  2. Prodávající neodpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí zákazníkem. Zákazník je oprávněn prodávanou věc před převzetím prohlédnout. Prodávající neodpovídá za vady, které mohl zákazník při prohlídce zjistit, zejména neodpovídá za to, pokud zákazník později bude reklamovat chybějící příslušenství prodávané věci nebo mechanické poškození věci zjistitelné při prohlídce. Prodávající za takové vady neodpovídá ani tehdy, pokud zákazník nevyužil možnost provést prohlídku prodávané věci.
  3. Poskytl-li prodávající kupujícímu slevu v souvislosti s technickým stavem, není možné na tyto vady uplatňovat záruku.
  4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího v jeho provozovně na adrese K Vinici 325, 28002 Kolín, náklady na doručení prodejci a vyzvednutí zboží nese kupující. 
  5. V případě kladně vyřízené reklamace má spotřebitel - fyzická osoba, která nepoužívá daný předmět k podnikání, právo zažádat si písemně o proplacení přiměřeně nutných nákladů na dopravu (jízdné, pohonné hmoty či "poštovné"). Pokud je zboží možné k reklamaci pouze odeslat a osobní návštěva není nutná, budou Vám uhrazeny pouze úměrné náklady na poštovné - nikoliv pohonné hmoty či jízdenka. Při přepravě traktorů či bagrů je možné si zažádat o úhradu cestovních nákladů vozidlem podle zákona o cestovních náhradách (283/2002 Z.z.) - tedy pouze o proplacení pohonných hmot z fakturační adresy do sídla naší společnosti. V opačném případě, tedy spotřebitele - podnikatelského subjektu, si vyhrazujeme právo tyto náklady neproplácet.
  6. Veškeré náhradní díly zasílané poštou jsou vždy hrazeny na dobírku – platí i pro stroje v záruce.
  7. V případě technických dotazů je možné prodejce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. V případě telefonických dotazů je nutné využít dobu od 9:00 do 16:00.

   

  Délka záruky na výrobní vady

  1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí výrobku. Pokud byly během záruční doby prováděny opravy, neznamená to nový začátek záruční doby, jen její prodloužení o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít.
  2. Délka záruční doby u nového zboží je 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě-spotřebiteli pro přímou osobní spotřebu a 12 měsíců při prodeji zboží jakékoli právnické osobě nebo fyzické osobě-podnikateli, který jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti pro komerční účely (obchodní a podnikatelskou činnost).
  3. Délka záruční doby na výrobní vady u použitého zboží je 6 měsíců.
  4. Záruka právních vad a záruka legálního původu zboží je doživotní.
  5. Pokud je výrobek alespoň jednou používaný na obchodní nebo podnikatelskou činnost, vztahuje se na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím Obchodní zákoník a délka záruční doby je 12 měsíců. Komerčním účelem se rozumí jakékoliv použití zboží podnikatelem a jeho zaměstnanci, úplatné půjčování výrobku, vedení zboží v účetnictví a jiné obdobné použití.
  6. Při vznesení záručního nároku je záruční servis prodejce oprávněn posoudit vzhledem ke stavu opotřebení zboží, zda byl tento výrobek použit pro komerční účely a stanovit, který z režimů se vztahuje na konkrétní výrobek.
  7. V případech, kdy zákazník dodrží u nového traktoru 1x ročně garanční prohlídku (tj. do 12 měsíců od data prodeje+ každá další do 12 měsíců od předchozí garanční prohlídky) u prodávajícího, automaticky se standartní záruka na výrobní vady prodlužuje, a to maximálně na 60 měsíců. Pokud se tomu tak nestane, ztrácí kupující nárok na záruku nebo může být rozsah záruky omezen.
  8. Prodejce si vyhrazuje právo posoudit stav stroje a jeho opotřebení a kupující se zavazuje tento úsudek respektovat.

   

 1.  Rozšířená záruka použité zboží

  1. Volitelná záruka na použitém zboží se vztahuje na závady související s opotřebením motoru a převodovky.
  2. Volitelná záruka v žádném případě nelze uplatnit na závady které vznikly v důsledku zanedbání údržby.
  3. Tato služba je zpoplatněna 5 000,- Kč.
  4. Délka rozšířené záruky je 6 měsíců.

Informace k EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.